Устав

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОТЕЗИСТИ, ОРТЕЗИСТИ И ОРТОПЕДИСТИ

България, гр. Горна Оряховица, ул. „Черни връх“ №2

 1. Цели, задачи, методи и средства за тяхното постигане
  • Българска асоциация на протезисти, ортезисти и ортопедисти (по-нататък в текста асоциация) е интердисциплинарно сдружение с нестопанска цел, която обединява специалисти на всички нива (колеж, професионален бакалавър, инженер магистър и доктор на науките) имащи професии: ортопеден техник, инженер по медицинска техника, бионик, протезист, ортезист, технически ортопед, лекар-протезист, а така също родствени специалности и професии, с цел намаляване на физическата и функционална недостатъчност на хора с временни или постоянни увреждания чрез високотехническо обгрижване и различни помощни технически средства, в това число протези, ортези, стелки, роботизирани реципрочни системи, инвалидни колички и други средства за придвижване. Съюзът обединява интереси на специалистите, грижи се за развитие на отрасъла, провежда подготвителни курсове и сертификации съгласно наредбата №14 от 05.05.2010г. на Министъра на образованието, младежта и науката и препоръчителните изисквания на International Society for Prosthetics and Orthotics (седалищеDenmark, Europa) на гореспоменатите и родствени специалности. Инициира изменения на съществуващите или добавяне на нови законодателни актов в този отрасъл.
  • Вида на дейност е с нестопанска цел – обучаване на нови членове на Асоциацията, повишаване на квалификацията на действащите специалисти, обмяна на опит, участие в научни мероприятия.
  • Главните задачи на Съюза са:
   • Помощ на средните професионални училища и ВУЗ в организиране и провеждане на практика, стаж и дипломни работи на учащите се
   • Сътрудничество с държавните инстанции, общините, съюза на инвалидите, местни и чуждестранни обществени и професионални организации
   • Защита, вкл. съдебна на правата и интересите на своите членове
   • Във връзка с обслужването на лица с увреждания и осигуряването им с помощни технически средства, да участва в разработка на законодателни актове
   • Координиране, разработка на проекти в дадената област с цел въвеждане в страната на еднаква практика на европейско ниво, разработване на стандарти за номенклатурата на изделията, повишаване на квалификацията и програми за обучение, технологиите за изработка на помощни технически средства, тяхното тестиране и оценка, ефективността на помощните средства.
   • Провеждане на сертификацията на работещите в дадената област по критериите на ISPO.
   • Организиране на регистрационна отчетност на юридическите и физически членове.
   • Асоциацията спазва Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законодателните актове и настоящия устав.
   • За управлението на целите и задачите на Асоциацията
    • Организира симпозиуми, конференции, семинари за най-новите технологии, тяхното използване, изложби и други мероприятия.
    • Сътрудничи с други юридически и частни лица
    • Получава или наема движимо имущество, наема офис, води стопанска дейност във връзка с поддържане и използване на своето имущество
    • Провежда други, позволени от закона дейности, издава професионално списание и книги
   • Асоциацията е юридическо лице. То може да открива и ползва банкови сметки, вкл. валутни
    • Съкратено наименование на Асоциацията е „АБПОО“
    • Символиката на Асоциацията е стилизирано наименование с графично оформление, съответстващо на дейността му. Асоциацията има печат със своето наименование
    • Територия на дейност – България
    • Адресна регистрация: България, 5100 Горна Оряховица, ул. „Черни връх“ №2
   • Органи на управление
     • (1) Върховен орган на Асоциацията е общото събрание.
      (2) Управителен орган на Асоциацията е управителният съвет.

    Общо събрание

     • Състои се от всички членове на Асоциацията

    Права на общото събрание

    • (1) общото събрание
     1. Изменя и допълва устава
     2. Приема други вътрешни актове
     3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет
     4. Приема и изключва членове
     5. Взема решение за откриване и закриване на клонове
     6. Взема решение за участие в други организации
     7. Взема решение за преобразуване или прекратяване сдружението
     8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
     9. Приема бюджета на сдружението
     10. Взема решения относно длъжността и размера на членския внос или на имуществените вноски
     11. Приема отчета за дейността на управителния съвет
     12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закон, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
     13. Взема и други решения, предвидени устава
     (2) правата по гореспоменатите алименти не могат да се възлагат на други органи на Асоциацията.
     (3) решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.
     (4) решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразителност и съответствие с устава
     (5) решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Асоциацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението
    • Общо събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета на членовете на Асоциацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се вика.
     Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за заявления в сградата, в която се намира управление на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден
    • Кворум
      • Ако уставът не разпорежда друго, общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако уставът не разпорежда друго.

     Гласуване

      • (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас
       (2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
       *1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително
       *2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения
       (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на правителството или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

     Вземане на решения

      • (1) решенията на общото събрание се вземат мнозинство 2/3 от присъстващите.
       (2) по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

     Управителен съвет

      • (1) Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението (юридически лица), членовете на управителния съвет се избират за срок пет години
       (2) Управителният съвет избира от своя състав председател.
       (3) По решение на общото събрание функциите на управителен съвет се изпълняват от едно лице – управител/председател.Правомощия на управителен съвет*1. Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
       *2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
       *3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава
       *4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
       *5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията
       *6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това
       *7. Определя адреса на Асоциацията
       *8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата друг орган
       *9. Изпълнява задълженията, предвидени от устава

     Заседания на управителния съвет

     • 1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да свика от всеки от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет член.
      (2) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове
      (3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието
      (4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите
      (5) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет
    • Членуване, права и задължения
     • Встъпване в Асоциацията
      (1) членуването в Асоциацията е доброволно
      (2)всеки член има право да участва в управлението на Асоциацията, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава
      (3) всеки член е длъжен да прави годишни имуществени вноски: физически лица-10%; юридически лица-30% от минималната заплата в страната; еднократна встъпителна вноска в същите размери
      (4) за задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението
      (5) членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
      (6) Председателят/управителят на Асоциацията:
      *ръководи дейността на Асоциацията и разпределя задачите и отговорностите на членовете
      *оперативно управлява дейността на Асоциацията
      *представя Асоциацията пред държавните органи и навсякъде където и за каквото е необходимо
      * подписва и утвърждава договори, съглашения, финансово-счетоводни документи, отчети и др. юридически документи
      * организира перманентен аудит съставен от нечленове на Асоциацията, ревизиращ документацията, имуществото и финансовите средства
     • Прекратяване на членството
      (1) членството се прекратява:
      *1. С едностранно волеизявление до Асоциацията
      *2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение
      *3. С изключването
      *4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел
      *5. При отпадане
      (2) решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшно членство несъвместимо
      (3) отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи
     • Срок на учредяване на сдружеството с нестопанска цел „Българска Асоциация на протезистите, ортезисти и ортопедисти“ – безсрочен
     • Прекратяване на сдружението и разпределяне на имуществото
      • Прекратяване на Асоциацията
       (1) юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
       1. С изтичането на срока, за който е учредено
       2. С решение на върховния си орган
       3. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел когато:
       а) не е учредено по законния ред
       б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави
       в) е обявено в несъстоятелност
       (2) решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора
       (3) съдът дава срок 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици
       (4) съдът назначава ликвидатор и изпраща решението за прекратяване на Агенцията по вписванията която служебно вписва прекратяването в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
      • Ликвидация на Асоциацията
       (1)при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация
       (2) ликвидация се извършва от управителния орган или определено от него лице
       (3) когато ликвидатор не е определен, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел
       (4) относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване, както и подлежащите на вписване обстоятелствата относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията
      • Имущество след ликвидация
       (1) разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел
       (2) общината Отговаря за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото
      • Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел/ Асоциацията
       след разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на Асоциацията, воден от Агенцията по вписвания

 2. Цели, задачи, методи и средства за тяхното постигане
  • Финансовите доходни средства на Асоциацията се формират от:
   • Встъпителни вноски, членски вноски
   • Дарения от юридически и физически лица
   • Доходи от сертификации, курсове за обучение, организиране на научно-практически мероприятия
   • Други разрешени от закона доходи
  • Асоциацията изразходва имуществото си за: нестопански цели, определени за извършване на обществена полезна дейност:
   *1. Развитието и утвърждаването на здравеопазването, образованието, науката, техниката и технологиите
   *2. Подкрепа за деца, хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване
   *3. Защитата на професионалните права на своите членове
   *4. Други цели определени със закон
   *5. Наемане или покупка на лек транспорт за служебни цели и гориво-смазочни материали
   *6. Вземане под наем на офис и учебни зали
   *7. Офисно оборудване и ремонта му
   *8. Текущи комунални разходи, вкл. счетоводни услуги
   *9. Хонорарно заплащане в размер ½ минимална заплата за председателя/ управителя и секретаря
   *10. Заплащане на труда на експерти при оценка на помощните технически средства
   *11. Водене на счетоводна дейност
  • Отчетност
   (1) Асоциацията за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността и съдържанието му
   (2) Асоциацията за осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
   *1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати
   *2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства
   *3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данни за дарителите
   *4. Финансовия резултат
   (3)годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се завят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
 3. Сертификация
  • Основни принципи
   • Съответствие с полученото образование
   • Съответствие с опита на работа по професията
   • Активност в повишаване на квалификацията
   • Съответствие с критериите на международна асоциация на техниците-ортопедисти и протезисти/ортезисти
  • Класификация на съюза = ISPO КЛАСИФИКАЦИЯ
   I Категория Протезисти/ортопедисти/ортезисти (или еквивалентен термин).
   Входни изисквания: Обучение 3-5 години структурирани формално и завършващи с университетска степен (или еквивалентна на нея)
   II Категория Технолог-ортопедист (или еквивалентен термин).
   Входни изисквания: „0“ ниво (или еквивалентен термин).
   Стандартни изисквания за парамедицинско образование. Обучение: 3 години, формално структурирани.
   III Категория Техник протезист/ортезист/ортопедист (или еквивалентен термин)
   Входни изисквания: Диплом за средно образование.
   Обучение: В процеса на работа
   Практическия раздел проверява уменията и навиците на кандидатите
   Комисия
   Минималният състав на комисията е професионалист I категория и подходящ медицински специалист с висше образование. При успешно положени изпити професионалистът получава СЕРТИФИКАТ за категория I, II, III.
  • Сертификационни изисквания по опит на работа
   (А) Първична еднократна сертификация – след min 2 години работа по специалността
   (Б) Основна перманентна сертификация – след min 5 години работа по специалността
  • Срок на действие на сертификатите
   (А) Първичен еднократен сертификат – 3 години
   (Б) Основен сертификат – 7 години
  • Ресертификация – при горепосочените условия, но по документи
  • Всеки кандидат за сертификатите трябва да има кредитни точки от участие в научни професионални семинари, курсове, конференции, научни публикации и хабилитации
   I категория – 200 КТ; II категория – 100 КТ; III категория – 50 КТ
   Кредитни точки се присъждат за получаване на сертификат вследствие на участие в следващата последователност:
   * Хабилитация или защита на дисертации – 80КТ
   *Курсове за обучение за първична сертификация -15КТ
   * Курсове за обучение за основна сертификация – 40КТ
   *Международни конференции – 20КТ
   *Световни конференции – 30КТ
   *Национални конференции – 10КТ
   *Семинари – 5КТ
  • Ресертификация и нострификация се провежда от Ръководството на Асоциацията само в устна форма на база:
   (А) Заявления на претендента
   (Б) Приложни копия на документи:
   – протокол от сертификация/ № и дата на издаване
   – работа по специалността след изтичане на срока на сертифициране
   – списък от КТ, получени от горепосочени мероприятия и дейности

А.2.2.18. Изпитните материали за сертификация са съставени от:
(А) 108 въпроса, всеки от който има min 3 варианта – за първична сертификация
(Б) 270 въпроса, всеки от който има min 3 варианта – за основна сертификация
(В) Изпитите се провеждат съгласно „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ“
УСТАВът е приет на пълно събрание на __________2017г.

УЧРЕДИТЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5100, ул. „Ангел Кънчев“ №27
Директор: 061860286, Канцелария: 061860284
Счетоводство: 061820656
e-mail: tmtgo@mail.bg; ptgvl@abv.bg
s4etovodstvoptggo@mail.bg
(Единствено в страната образование по ортопедна техника)

ЕООД „ЛОЯЛ ТРЕЙД“
ЕИК 103569709
гр. Варна, 9003, община Варна
жк. „Аспарухово“ ул. Искър №39 вх.5 ап. 25
e-mail: loyal_trade@abv.bg

ЕООД „ЛАБОРОТОРИЯ ЗА АТИПИЧНО ПРОТЕЗИРАНЕ“
ЕИК 201920320
5100 Горна Оряховица, област Велико Търново
ул „Черни връх“ №2 тел. 061820092
e-mail: lap16@abv.bg
(Единствен производител на роботезирани индивидуални помощни технически средства)