Наредба за условията и реда

ЗАПОВЕД № РД-01-189

от 9 март 2018 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 35г, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания утвърждавам Списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, както следва:

1. Протези за долни и горни крайници, включително с електронно устройство.

2. Ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка.

3. Ортопедични обувки и приспособления за корекция:
а) ортопедични обувки и/или апаратобувки по индивидуална мярка;
б) индивидуални коригиращи приспособления и стелки.

4. Принадлежности за ползване на протези:
а) протезни рула;
б) протезни чорапи;
в) протективни чорапи;
г) козметични ръкавици;
д) обувки за протези.

5. Слухови апарати с индивидуална отливка към тях:
а) цифрови слухови апарати;
б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път;
в) очила по костен път;
г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране;
д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране;
е) програмируеми цифрови слухови апарати.

6. Говорен апарат.

7. Заместващи и козметични средства:
а) очни протези;
б) гръдна епитеза;
в) протези за нос и уши.

8. Перука.

9. Очила:
а) обикновени или тъмни;
б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и бинокловидни).

10. Говорещ термометър за телесна температура.

11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки.

12. Бели и сензорни бастуни за слепи лица.

13. Инвалидни колички:
а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и др.;
б) акумулаторни колички;
в) детска рингова инвалидна количка;
г) детска инвалидна количка.

14. Комбиниран стол за тоалет и баня.

15. Специализирани помощни средства и принадлежности:
а) антидекубитална възглавница и/или дюшек;
б) масички за инвалидни колички, щипки за захапване на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички.

16. Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания.

Точки 13(в), 13(г) и 16 от настоящата заповед влизат в сила след изменения и допълнения в приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания относно медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособлени я, съоръжени я и медицински изделия, за които лицата с увреждания ползват целева помощ.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-329 от 4.04.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с министъра на здравеопазването.