Закон за интеграция на хората с увреждания

Пълния вариант на „Закон за интеграция на хората с увреждания“ можете да изтеглите от 

Общи приложения на „Закон за интеграция на хората с увреждания“

Чл. 1. Този зaкон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
Чл. 2. Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за:
1. равнопоставеност на хората с увреждания;
2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;
3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
4. интегриране на хората с увреждания в работна среда.
Чл. 3. Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания.
Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:
1. медицинска и социална рехабилитация;
2. образование и професионално обучение;
3. (доп. – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) трудова заетост и професионална реализация;
4. достъпна жизнена и архитектурна среда;
5. социални услуги;
6. социално-икономическа защита;
7. достъпна информация.