Помещения

Помещенията са създадени съгласно:
  1. НАРЕДБА № 14 от 05.05.2010 г. за придобиване на квалификация по
    професията „Техник по ортопедична техника“ на МОН
  2. НАРЕДБА на Министерството на труда и социалната политика от 20.10.2017 г.

 

НАРЕДБА № 14 от 05.05.2010 г. за придобиване на квалификация по
професията „Техник по ортопедична техника“

Обн. – ДВ, бр. 39 от 25.05.2010 г., в сила от 25.05.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Раздел I

Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 725030 „Техник по ортопедична
техника“ от област на образование „Здравеопазване“ и професионално направление
725 „Медицинска диагностика и лечебни технологии“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 725030 „Техник по ортопедична техника“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалност 7250301 „Ортопедична техника и
бандажи“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и
учебни програми за обучението по професията и специалността по чл. 2.

Раздел II

Съдържание на Държавното образователно изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за
упражняване на професията 725030 „Техник по ортопедична техника“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Техник по ортопедична техника“ определя общата, отрасловата и
специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-
личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните
предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно
равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при
завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална
квалификация, необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и учебните програми по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и утвърждаване на
учебните планове и учебните програми по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от
Закона за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов

Разгледай цялата наредба