Образование

Професионална техническа гимназия „Васил Левски“- гр. Горна Оряховица

„Професионална Техническа Гимназия „Васил Левски“ е най-старото професионално училище в област В.Търново.

От 1921 година до днес през училището са преминали ученици от различни градове и села с различни възможности и желания.Тук те получават много добра общообразователна и професионална подготовка, която им дава възможност да намерят своето място в живота.Значителна част от завършващите продължават образованието си във висши учебни заведения.Хиляди инженери. стотици учители, икономисти, бизнесмени, юристи, лекари, артисти, офицери, обществени дейци са започнали своя път от нашето училище. Нашето защото самият аз съм възпитаник на ПТГ „Васил Левски“ и се гордея с това.

Учителският колектив се стреми винаги да бъде в крак с времето. Успешно се справя в съвременните трудни времена с високите изисквания на учениците и с необходимостта на града и региона от квалифицирани кадри по различни професии.Затова нашите ученици са търсени и винаги намират своята реализация. ПТГ „Васил Левски“ е училище с традиции и възможности.Убеден съм, че и занапред бившият „Механотехникум“ ще запази своето име и слава.“

Директор

Прием 2017-2018

Специалност: Ортопедична техника

След завършен 8 клас
Срокът на обучение е 4 години.
През времето на обучение по специалността се изучават ортопедия и травматология на опорно-двигателния апарат, протезиране и ортезостроене, изработване на стелки и обувки, обработка на материали от дърво, метал, текстил и др.

Професионални компетенции

 • Познаване на анатомията, заболяванията, травмите и основите на рехабилитацията на опорно-двигателния апарат; биомеханиката на тялото; материалите за изработка на модели;
 • Умения за извършване на производство, ремонт и техническо обслужване на протезни и ортезни средства;
 • Умения за оценка качеството на произведените изделия;
 • Трета степен на професионална квалификация;

Приемът се извършва без приемен изпит – по документи.

Виж повече за ПТГ „Васил Левски“

Технически университет – София

Машиностроителен факултет, Катедра „Прецизна техника и уредостроене“, магистърска програма – Медицинска техника, модул – „Биомеханика, протезиране и ортезиране на човека“.

Основна цел на обучението по специалност „Медицинска техника” (МТ) е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания по медицинска техника, способни да изследват и разработват устройства, механизми, уреди или други обекти на медицинската техника, да осъществява дейности, свързани с оптимизиране и подобряване на характеристиките на съществуващи или създаване и внедряване на нови устройства, уреди и съоръжения или други обекти на медицинската техника.

Специалистите, завършили специалността „Медицинска техника”, ще изпълняват управленски и оперативни дейности. Те се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар. Има се предвид осигуряване на европейските и световни изисквания към безопасността и качество на медицинските изделия. Проектирани и/или произвеждани от българските предприятия.

Магистрите по МТ ще са водещи в страната по разработване и прилагане принципи, методи и средства за метрологично осигуряване, сертификация, изпитване и оценяване на безопасност и качество на медицински изделия определени с международната, европейска и национална нормативна база – законодателни актове и стандарти.

ПРОТЕЗИРАНЕ НА ЧОВЕКА

специалност „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“, образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, катедра „Прецизна техника и уредостроене“

 1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Протезиране на човека“ е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността „Медицинска техника“, модул „Биомеханика, протезиране и ортезиране на човека“.
Знанията и уменията, придобити от студентите по дисциплината, са основа за доброто познаване на типичните, сложни и атипични конструкции на протези и критериите за използването им за всеки конкретен случай, както и на основните производители на материали, части и полуфабрикати за тях.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучават основите за проектиране и технологиите за производство на протези за горните и долните крайници, включително хибридни протезно – ортезни системи. Това предполага след биомеханичен анализ на пациента избор на конструкция, схема за построяване и начин на производство, а също така обучение на пациента за ползването на протезата. Същевременно студентите придобиват клиничен опит в протезното предприятие, участвайки в приема и обслужването на пациенти.

В края на обучението си студентът ще:

 • Знае основните видове протези – типични, сложни и атипични и случаите им на приложение;
 • Знае методите за проектиране и изработване на протези. Доставка на материали и полуфабрикати;
 • Знае методите за подготвяне на ампутирания крайник за последващо протезиране, както и правилата за безопасно ползване на помощното средство.

 

ОРТЕЗИРАНЕ НА ЧОВЕКА

специалност „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“, образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, катедра „Прецизна техника и уредостроене“

 1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Ортезиране на човека“ е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността „Медицинска техника“, модул „Биомеханика, протезиране и ортезиране на човека“.
Знанията и уменията, придобити от студентите по дисциплината, са основа за доброто познаване на типичните, сложни и атипични конструкции на ортези и критериите за използването им за всеки конкретен случай, както и на основните производители на материали, части и полуфабрикати за тях.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучават основите за проектиране и технологиите за производство на ортези за горните и долните крайници, включително хибридни реципрочни системи. Това предполага след биомеханичен анализ на пациента избор на конструкция, схема за построяване и начин на производство, а също така обучение на пациента за ползването на ортезата. Същевременно студентите придобиват клиничен опит в протезното предприятие, участвайки в приема и обслужването на пациенти, нуждаещи се от ортезна помощ.

В края на обучението си студентът ще:

 • Знае основните видове ортези – типични, сложни и атипични и случаите им на приложение;
 • Знае методите за проектиране и изработване на ортези. Доставка на материали и полуфабрикати;
 • Знае методите за подготвяне на травмирания крайник за последващо ортезиране, както и правилата за безопасно ползване на помощното средство.

 

БИОМЕХАНИКА

специалност „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“, образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, катедра „Прецизна техника и уредостроене“

 1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Биомеханика“ е основен учебен курс от магистърската програма на специалността „Медицинска техника“, модул „Биомеханика, протезиране и ортезиране на човека“.
Знанията и уменията, придобити от студентите по дисциплината, са основа за доброто познаване бионично – клиничната биомеханика на човека, регистриране на кинематично – динамичните параметри в норма и патология, както и построяването на протези и ортези за хора с ограничени физически възможности, избор на биомеханично – рехабилитационни методи за възстановяване на движенията след травми или ампутации, включително и с роботизирани уреди и системи.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучават основните методи и съответните апаратни реализации, приложими в протезно – ортезната и рехабилитационна практика. Това предполага запознаване с биомеханичната структура на опорно – двигателния и манипулационен апарат на човека и усвояване на методите за обследване на параметрите в норма и патология. На тяхна база да извършват оптимален избор на конструкцията и схемата за построяване на помощното техническо средство –  бионичен модел на ампутирания или травмирания крайник. Същевременно студентите придобиват опит от приложението на конкретните протези и ортези за функционално възстановяване на изгубеното след травми движение на тялото.

В края на обучението си студентът ще:

 • Знае основните параметри на опорно – двигателния и манипулационен апарат, характеризиращи целенасочените локални, регионални и глобални движения на човека в норма и патология.
 • Знае максимално допустимите стойности при натоварвания на чукана от протезата / ортезата в битова и трудова среда, техните влияния върху управлението на целенасочените движения и другите органи и системи.
 • Познава методиката за проектиране на типични, сложни и атипични конструкции на протези и ортези, както и специфичните им за конкретни случаи схеми на построяване.

Виж повече за специалността