Българска асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите.

България, гр. Горна Оряховица, ул. „Черни връх“ №2

Главните задачи на асоциацията са:
 • Помощ на средните професионални училища и ВУЗ в организиране и провеждане на практика, стаж и дипломни работи на учащите се
 • Сътрудничество с държавните инстанции, общините, съюза на инвалидите, местни и чуждестранни обществени и професионални организации
 • Защита, вкл. съдебна на правата и интересите на своите членове
 • Във връзка с обслужването на лица с увреждания и осигуряването им с помощни технически средства, да участва в разработка на законодателни актове
 • Координиране, разработка на проекти в дадената област с цел въвеждане в страната на еднаква практика на европейско ниво, разработване на стандарти за номенклатурата на изделията, повишаване на квалификацията и програми за обучение, технологиите за изработка на помощни технически средства, тяхното тестиране и оценка, ефективността на помощните средства.
 • Провеждане на сертификацията на работещите в дадената област по критериите на ISPO.
 • Организиране на регистрационна отчетност на юридическите и физически членове.
 • Асоциацията спазва Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законодателните актове и настоящия устав.
 • За управлението на целите и задачите на Асоциацията
  • Организира симпозиуми, конференции, семинари за най-новите технологии, тяхното използване, изложби и други мероприятия.
  • Сътрудничи с други юридически и частни лица
  • Получава или наема движимо имущество, наема офис, води стопанска дейност във връзка с поддържане и използване на своето имущество
  • Провежда други, позволени от закона дейности, издава професионално списание и книги

УЧРЕДИТЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пощенски код: 5100, ул. „Ангел Кънчев“ №27
Директор: 061860286, Канцелария: 061860284
Счетоводство: 061820656
e-mail: tmtgo@mail.bg; ptgvl@abv.bg
s4etovodstvoptggo@mail.bg
(Единствено в страната образование по ортопедна техника)

ЕООД „ЛОЯЛ ТРЕЙД“
ЕИК 103569709
гр. Варна, 9003, община Варна
жк. „Аспарухово“ ул. Искър №39 вх.5 ап. 25
e-mail: loyal_trade@abv.bg

ЕООД „ЛАБОРОТОРИЯ ЗА АТИПИЧНО ПРОТЕЗИРАНЕ“
ЕИК 201920320
5100 Горна Оряховица, област Велико Търново
ул „Черни връх“ №2 тел. 061820092
e-mail: lap16@abv.bg
(Единствен производител на роботезирани индивидуални помощни технически средства)